15 setembro, 2020

Normas de uso da Biblioteca para o curso 2020-2021 
Para este curso 2020-2021 e seguindo as recomendacións protocolarias anti-COVID, a Biblioteca informa das seguintes medidas para o seu bo uso e correcto funcionamento:

1.    A biblioteca terá un aforo máximo de 27 persoas, sen contar o profesorado de garda, en cumprimento das condicións de seguridade establecidas polo protocolo anti-COVID.
2.    Só abrirá en horario lectivo de mañá, permanecendo pechada polas tardes.
3.    Accederase á Biblioteca pola porta principal gardando sempre a distancia de seguridade e utilizando a máscara protectora.
4.  O alumnado só poderá acceder durante os recreos, nunca durante as clases.
5.  Os lugares para sentar estarán identificados cun adhesivo de cor verde.

6. Daráselle ao alumnado ao entrar un adhesivo de cor para que o deixe pegado no lugar ocupado a fin de proceder á súa desinfección.

7. A devolución de libros ou outro material deberá de realizarase de xeito persoal sen intermediarios.

8. No momento da devolución só poderá haber unha persoa no mostrador da Biblioteca, gardando a distancia de seguridade.

9. Os libros devoltos deberán permanecer en caixas convenientemente identificadas e illadas como mínimo 4 horas antes de volver aos andeis.

10. Préstamos: Se alguén quere levar libros prestados deberá comunicarllo ao profesorado que estea na Biblioteca, non podendo collelos directamente dos andeis.

11. Non se poderán utilizar os ordenadores da biblioteca, como medida de protección contra a COVID-19.

12. Non se poderá usar o espazo “Recanto do lector”, como medida de seguridade ante a COVID-19.
Ningún comentario: