08 abril, 2016

Astro_poemas (11) : Sarah Glaz

Junichi Akagawa. Vía.

What is the wisest thing? Number.
What is the most beautiful? Harmony.
On the Pythagorean Way of Life"
Iamblichus (3rd century AD)

Pythagoras plays his lyre
Pythagoras plays his lyre
surrounded by mathematicians.
We sing paeans as he strikes

the cords:
We discovered the
law of the cosmos:
All is number!
Mysterious proportions!
The way strings vibrate
to harmonic ratios
makes music sound
like heaven.
The sacred beans sprout
in the nearby elds.
All animals are part
of our family.
In the interval between
earth and the firmament
planets circle and hum
in concert.
Each One a note
in the grand symphony
of all creation.
We guard

its innermost secret.
The music wafts upward
like smoke from burnt incense
pleasing the gods who watch us

play and pass.
Sarah Glaz: “Pythagoras plays his lyre” en Journal of Humanistic Mathematics.

Sarah Glaz é poeta e profesora de matemáticas na Universidade de Connecticut.  Os seus diversos traballos (dende poemas a artigos académicos) reflicten o estreito vínculo que esta experta en álxebra establece entre matemática e arte. Bo exemplo  é este poema sobre as ideas de Pitágoras acerca da harmonía musical  e da “música das esferas”  (o son producido polo movemento dos astros), que os pitagóricos baseaban en relacións numéricas.
Photo by Jessica Tommaselli. Vía.


Cal é a cousa máis sabia? Número.
Cal é a máis fermosa? Harmonía

Sobre o modo de vida pitagórico”
Iamblicus (século 3 dC)

Pitágoras toca a lira
Pitágoras toca a lira
rodeado de matemáticos.
Cantamos himnos mentres el tanxe
as cordas:


Descubrimos
a lei do cosmos:
Todo é número!
Proporcións misteriosas!
O xeito de vibrar as cordas
segundo ratios harmónicas

fai que a música soe
como o ceo.

Os grans sagrados brotan
nos campos próximos.
Todos os animais son parte
da nosa familia.
No intervalo entre
a terra e o firmamento
os planetas xiran e cantaruxan
en concerto.
Cada un súa nota
na gran sinfonía
da creación.
Gardamos
o seu segredo máis íntimo.
A música elévase no aire
como o fume de incenso queimado
compracendo os deuses que nos ollan
tocar e pasar.

[Tradución de Ánxeles Francis e Minia Bongiorno]

Ningún comentario: